Sanitarii pricepuţi

Concursul pentru sănătate şi prim ajutor „Sanitarii pricepuţi” este organizat de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Atribuţiile ce revin fiecăreia dintre instituţiile menţionate pot fi detaliate în cuprinsul unor protocoale încheiate între acestea şi SNCRR.

I. SCOPUL SI OBIECTIVELE

Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal cu scopul de a promova instruirea in domeniile: primul ajutor şi educaţie pentru sănătate, şi vizează atingerea următoarelor obiective:

– însuşirea cunoştinţelor de bază despre Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, despre istoria Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, despre Principiile Fundamentale ale Crucii Roşii precum şi pe cele privind prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază* – „efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către persoane fără pregătire medicală, fără utilizarea unor echipamente specifice acestui scop”(Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii).(*Toate referirile la primul ajutor din prezentul document fac trimitere la primul ajutor de baza.)

– dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă;

– păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice;

– promovarea ocrotirii mediului înconjurător;

II. PARTICIPAREA

La concurs poate participa, benevol, orice elev din învăţământul gimnazial (cl. V-VIII) şi liceal (cl. IX-XII).

III. SISTEMUL DE ORGANIZARE

Concursul vizează atingerea următoarelor obiective:

3.1. Certificarea cadrelor didactice: pe parcursul vacanţei de vară, cadrele didactice interesate să pregătească elevi, vor participa la cursurile de prim ajutor organizate de filiala de Cruce Roşie din judeţul/sectorul respectiv şi vor fi certificate.
Cadrele didactice astfel pregătite pot organiza în unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar în care îşi desfăşoară activitatea cercul „Sanitarii pricepuţi”.
3.2 Promovarea concursului în şcoli: debutează la începutul anului şcolar, prin distribuirea de către voluntarii de Cruce Roşie a materialelor informative şi a bibliografiei concursului „Sanitarii Pricepuţi”.
3.3 Formarea echipajelor şi pregătirea elevilor: se organizează în semestrul I al anului şcolar, de către subfilialele Crucii Roşii Române, în colaborare cu conducerea unităţilor şcolare.
Etapa pe şcoală. În perioada 15-28 februarie, fiecare unitate şcolară unde elevii s-au pregătit în cadrul cercului “Sanitarii pricepuţi “şi care este interesată să participe la competiţie, organizează selecţia membrilor echipajului: 6 elevi ( 5 membri în echipaj + 1 rezervă) care va reprezenta şcoala la etapele superioare. Evaluarea este asigurată de un juriu format din cadrele didactice certificate şi personal medico – sanitar din localitate.
3.4 Etapa pe localitate. În funcţie de numărul şcolilor participante, minimum 6, se pot organiza, premergător etapei pe zonă, în zilele libere, etape pe localitate. Acestea vor fi organizate de către subfiliala locală a Crucii Roşii Române, în colaborare cu conducerea şcolilor participante şi autorităţile locale, organele sanitare locale şi Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.
3.5. Etapa pe judeţ şi sector al Municipiului Bucureşti se organizează în perioada 20 – 31 mai, de către filiala judeţeană a Crucii Roşii Române, respectiv filiala de Sector a Municipiului Bucureşti în colaborare cu Autorităţile Publice partenere (Inspectoratul Şcolar Judeţean/ISMB, Direcţia Judeţeana de Sănătate Publică/DSPMB şi Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă/ISUMB şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti). Participă echipajele clasate pe locul I la etapa pe localitate. Concursul, cu etapele pe şcoală, localitate, judeţ sau sector se va organiza anual.
3.6. Etapa naţională
3.6.1. Se adresează ciclului gimnazial şi liceal şi se organizează anual, alternativ pentru fiecare ciclu de învăţământ: gimnazial/liceal, în vacanţa de vară, de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi Inspectoralul General pentru Situaţii de Urgenţă.
3.6.2. Participă echipajele câştigătoare ale locului I la etapa judeţeană şi de sector a Municipiului Bucureşti din ciclul pentru care are loc etapa naţională.
3.6.3. Concursul va avea loc într-o locaţie corespunzătoare acestui tip de activitate, stabilită anual prin consultare, de către instituţiile semnatare ale prezentului regulament.
3.6.4. Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratele şcolare judeţene, va suporta cheltuielile de transport pentru participarea echipajelor la etapa naţională.
3.6.5 Societatea Naţională de Cruce Roşie din România va suporta toate cheltuielile legate de cazarea şi masa participanţilor din judeţe şi sectoare ale Municipiului Bucureşti, precum şi cheltuielile suplimentare. Prin cheltuieli suplimentare se înţelege: cazarea şi masa membrilor juriului şi a delegaţilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, cheltuieli pentru premii şi confecţionarea de uniforme pentru participanţi, cheltuielile pentru tipărirea diplomelor, cheltuieli pentru realizarea unor materiale de promovare a concursului, alte cheltuieli.
3.6.6. Cheltuielile Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România se acoperă din sumele acordate de la bugetul de stat prin legea bugetară anuală, în temeiul art. 16 din legea 139 /1995 privind organizarea şi funcţionarea Crucii Roşii Române, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Participanţii la concurs (membri de echipaj, însoţitori, reprezentanţi ai filialelor SNCRR, suporteri, organizatori, membri ai juriului ) sunt obligaţi să respecte prevederile Codului de Conduită al Competiţiei Sanitarii Pricepuţi, enunţat în Anexa 5 la prezentul regulament.
Nerespectarea acestui cod, va fi sesizată în scris conducerii SNCRR şi poate atrage după sine neparticiparea filialei pe care o reprezintă persoana/echipajul la competiţia din anul următor iar pentru organizatori, membri ai juriului, neimplicarea în desfăşurarea competiţiilor următoare.
4.1. Proba teoretică. La toate etapele concursului, se organizează o testare stabilită de juriul concursului, pe baza tematicii orientative din anexa nr. 1.
Testul va cuprinde 19 întrebări, cu trei răspunsuri pentru fiecare întrebare, din care numai unul va fi corect, urmând ca participanţii să aleagă răspunsul bun. La diferitele etape ale concursului, juriul poate decide ca niciuna din variantele de răspuns să nu fie corecte. Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct (plus 1 pct. din oficiu). Întrebările vor fi aceleaşi pentru toţi concurenţii din acelaşi ciclu. Răspunsurile la întrebările formulate în test vor fi date de întreaga grupă, prin consultare, în maximum 15 minute. În mod obligatoriu, 10 din cele 19 întrebări se vor referi la tematica de prim ajutor.
Pentru etapa naţională a concursului se vor elabora mai multe variante de întrebări, conţinutul final al testului teoretic fiind stabilit prin tragere la sorţi.
Tragerea la sorţi va fi publică – la festivitatea de deschidere – şi va fi făcută de preşedintele juriului.
4.2. Proba practică
Pentru etapa pe localitate, şi judeţ/sector al Municipiului Bucureşti, proba practica va cuprinde un exerciţiu de acordare a primului ajutor unui rănit. Subiectul va fi stabilit prin tragere la sorţi, din tematica orientativă din anexa 1.
Proba practică trebuie executată de membri întregului echipaj şi va cuprinde inclusiv predarea accidentatului serviciilor specializate.
Timpul de executare a probei practice este de 10 minute.
Proba practică se va organiza în aer liber, pe un teren care să poată asigura buna desfăşurare a competiţiei.
Pentru etapele judeţeană şi naţională, proba practică va cuprinde evaluarea prestaţiei de prim ajutor pentru 2 victime.
Victimele vor fi persoane pregătite în prealabil, care să ştie să reacţioneze ca într-o situaţie reală.
Subiectul pentru proba practică, respectiv cazuistica (cele 2 victime cu leziunile aferente) se va stabili prin tragere la sorţi, individual, de către fiecare echipaj care participă la concurs.
Juriul va avea în vedere stabilirea unui nivel unitar al gradului de dificultate a probei practice pentru toate echipajele participante.
Organizatorii vor avea în vedere stabilirea unor circuite separate pentru echipajele care intră la şi pentru cele care încheie proba practică.
NB: pentru detalii referitoare la organizarea şi desfăşurarea celor două probe de concurs, se va studia, de asemenea, anexa 4 la prezentul regulament.
4.3. Juriul concursului
4.3.1. Juriul va fi format din 3 persoane la etapa de selecţie pe şcoală şi din 3-5 persoane la etapele superioare. Membrii juriului, la toate etapele de concurs, vor fi selectaţi din rândul persoanelor familiarizate (cu experienţă) în derularea acestei competiţii: formatori ai filialelor de Cruce Roşie în domeniul acordării primului ajutor, cadre didactice certificate în acest domeniu, cadre medicale.
4.3.2. Nu pot face parte din juriu persoanele care au un grad de rudenie cu membri echipajelor aflate în concurs sau care au pregătit echipaje aflate în concurs.
4.3.3. La etapa de selecţie pe şcoală, testarea echipajelor va fi făcută de cadre didactice certificate în domeniul acordării primului ajutor/educație pentru sănătate.
4.3.4. La etapele superioare, judeţene/Municipiul Bucureşti şi naţională, juriul va fi format din reprezentanţi ai instituţiilor care colaborează la organizarea concursului, de preferat medici sau profesori de biologie şi de educaţie fizică şi sport din rândul celor certificaţi de Crucea Roşie, cu experienţă în pregătirea elevilor şi în jurizare. Preşedintele juriului va fi, în mod obligatoriu, un medic care are cel puţin un an de experienţă ca voluntar de Cruce Roşie, ca membru în juriul competiţiilor de prim ajutor la etape judeţene sau naţionale.
La etapa naţională, juriul va fi format din 5 membri: preşedintele juriului şi câte 2 membri pentru fiecare victima.
4.3.5. Punctajul obţinut va fi comunicat echipajului de către preşedintele juriului, imediat după terminarea probei practice, însoţit de justificare, urmând ca şeful de echipaj să contrasemneze luarea la cunoştinţă a punctajului obţinut.
Eventualele observaţii ale echipajului, referitoare la punctajul obtinut la proba practică, se vor comunica preşedintelui de juriu, de către şeful de echipaj, pe loc, înainte de semnarea de luare la cunoştintă, urmând ca pe cale amiabila să se rezvolve eventualele inadvertenţe.
4.4. Notarea
• la proba teoretică, se face prin sistemul de notare de la 1 la 20, acordându-se câte un punct pentru fiecare răspuns corect, plus un punct din oficiu. Suma punctelor obţinute reprezintă nota la proba teoretică. Rezultatele la proba teoretică se vor afişa în cel mai scurt timp după terminarea acesteia, într-un loc vizibil. Contestaţiile se pot depune, la preşedintele juriului de către şeful de echipaj, în timp de 1 oră de la afişarea rezultatelor. Acestea vor fi analizate de către juriul de concurs după încheierea termenului de depunere a contestaţiilor, rezultatele finale fiind comunicate şi afişate în cel mai scurt timp.
• la proba practică, se face pornind de la nota de bază 10, pentru fiecare din cele 2 victime, din care vor fi scăzute punctele de penalizare, conform anexei nr. 3.
Fiecare echipaj va primi 5 note la proba practică: 4 note pentru intervenţia la caz şi o notă pentru organizarea echipajului şi lucrul în echipă.
Membrii juriului vor aprecia calitatea prestaţiei echipajelor în acordarea primului ajutor, siguranţa deciziei şi a gesturilor de prim ajutor, iar preşedintele juriului prezentarea în faţa juriului, ţinuta, disciplina în intervenţie, anunţarea cât mai rapidă şi cât mai completă a accidentului către serviciile de urgenţă prespitalicească, prin apelarea Numărului Unic de Urgenţă 112.
Echipajele care efectuează manevre evident greşite şi care pun în pericol viaţa victimei sunt descalificate, la proba practică, pentru victima respectivă, indiferent de restul prestaţiei.
Însoţitorul de echipaj are dreptul să asiste la prestaţia propriului echipaj, cu interdicţia de a interveni pe parcursul probei practice. Sunt permise înregistrările audio/video pe parcursul prestaţiei echipajului, cu acordul preşedintelui juriului.
Punctajul final va fi constituit din însumarea punctajului obţinut la proba teoretică şi punctajul acordat de fiecare membru al juriului, inclusiv preşedintele juriului, la proba practică.
Clasamentul se va întocmi în ordinea descrescătoare a mediilor.
În cazul în care există medii egale, departajarea se va face pe baza punctajului obţinut la proba practică.
Echipajele care întrunesc acelaşi punctaj şi la proba teoretică şi la cea practică, se clasifică pe acelaşi loc.
Pentru echipajele clasate pe primele 6 locuri la medii egale, departajarea se va face printr-o probă de baraj, exclusiv practică, care să reprezinte, totodată, şi o demonstraţie pentru ceilalţi participanţi. Această probă va cuprinde o intervenţie de prim ajutor în cazul unui accident colectiv (3 – 4 victime).
Anunţarea rezultatelor finale se va face în timpul festivităţii de premiere.

V.REGULAMENT PARTICIPANŢI

Participanţii la Competiţia Sanitarii Pricepuţi trebuie să:
1. Recunoască şi să acţioneze în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.
2. Să respecte Regulamentul privind folosirea emblemei şi să prevină folosirea abuzivă a emblemei.
3. Să cunoască şi să respecte Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru sănătate şi prim ajutor „Sanitarii pricepuţi”.
4. Să participe la concurs pe baza principiilor de etică competiţională, respectând eforturile şi pregătirea fiecărui participant.
5. Să respecte angajamentul de protecţie şi conduită semnat la venirea în tabără.
6. Să adopte un comportament şi un limbaj cuviincios faţă de toţi participanţii la concurs şi faţă de personalul complexului de agrement unde sunt cazaţi la etapa naţională.
7. Să adopte o ţinută corespunzătoare (etică şi morală).
8. Să se abţină de la provocarea de scandal la locul de desfăşurare a competiţiei si să deterioreze însemnele şi actele oficiale.

Aplicatia de prim ajutor

Descarca aplicatia de prim ajutor si vei invata sfaturi simple, usor de pus in aplicare de catre orice persoana, indiferent de varsta sau de competente

android icon  apple icon

Sari la conținut